اطلاعات تماس
ایمیل:
info@mohaajer.org
شماره تماس واتساپ:
+۹۸.۹۳۶.۶۰۶.۳۶۳۲
دفاتر ایران
تهران، خیابان میرداماد، روبروی اداره ثبت شرکتها،
پلاک ۳۴۴، واحد ۲
شماره تماس: +98.21.2227.1553

تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، بارون آواک، جنب کوچه کلیسا، پلاک ۳۹
شماره تماس: +98.41.3555.2835
دفتر آمریکا
2372 Morse Ave, Irvine
CA 92614

شماره تماس: +1.949.385.2703

EB-2 Visa: Your Pathway to Professional Excellence in the USA

Introduction to EB-2 Visa: Overview and Eligibility Criteria

Are you a skilled professional or an individual with exceptional abilities seeking to advance your career in the United States? Mohaajer Holding proudly offers the EB-2 visa as part of our premier immigration services, tailored to meet the needs of ambitious professionals like you.

The EB-2 Visa

The EB-2 visa is an employment-based immigrant visa designed for individuals with advanced degrees or exceptional abilities in their field. This visa category is highly sought after by professionals, researchers, and individuals with extraordinary skills who wish to permanently live and work in the United States. Unlike other employment-based visas, the EB-2 visa does not require a specific job offer from a U.S. employer, making it an attractive option for those seeking greater flexibility in their career pursuits.

Eligibility Criteria

To be eligible for an EB-2 visa, applicants must meet certain criteria set by the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). One primary requirement is to demonstrate either an advanced degree or exceptional ability in their field. Advanced degrees typically refer to master’s degrees or higher, while exceptional ability encompasses individuals with significant professional recognition or expertise. Additionally, EB-2 visa applicants may qualify for a National Interest Waiver (NIW) if their work is deemed to be in the national interest of the United States, further streamlining the application process. Overall, the EB-2 visa offers a pathway for highly skilled individuals to contribute their talents to the U.S. workforce and pursue permanent residency there.

Understanding EB-2 Visa Categories: EB-2A, EB-2B, and EB-2C

The EB-2 visa category is divided into three subcategories: EB-2A, EB-2B, and EB-2C, each tailored to specific groups of applicants with distinct qualifications and circumstances. EB-2A is designated for individuals with exceptional arts, sciences, or business abilities, while EB-2B is for professionals holding advanced degrees or their equivalent. EB-2C, on the other hand, is reserved for certain healthcare workers, including physicians who agree to work in underserved areas in the United States.

Applicants must carefully assess their qualifications and determine which subcategory best aligns with their background and expertise. For example, individuals with significant contributions to their field, such as award-winning researchers or internationally acclaimed artists, may opt for EB-2A. In contrast, those with advanced degrees, such as Ph.D. holders or individuals with exceptional work experience, may choose EB-2B. EB-2C provides a unique opportunity for healthcare professionals to obtain permanent residency while serving in communities with a shortage of medical professionals. Understanding the nuances of each EB-2 subcategory is crucial for applicants to navigate the visa process effectively and maximize their chances of success.

Contact Mohaajer Holding for Personalized EB-2 Visa Assistance!

Other Professions Benefiting from the EB-2 Visa

In addition to university professors, the EB-2 visa is available to individuals in various professions who meet the eligibility criteria for advanced degrees or exceptional abilities. Here are some other professionals who can benefit from the EB-2 visa:

Researchers

Individuals engaged in research activities in fields such as science, engineering, technology, or medicine may qualify for the EB-2 visa if they can demonstrate exceptional abilities or outstanding achievements in their area of expertise.

Scientists

Scientists with advanced degrees or exceptional abilities in disciplines such as biology, chemistry, physics, or environmental science may be eligible for the EB-2 visa to pursue employment opportunities in research institutions, laboratories, or private companies in the United States.

Engineers

Engineers with advanced degrees or significant professional accomplishments in fields such as civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, or computer science may qualify for the EB-2 visa to work on innovative projects and contribute to technological advancements in the USA.

Medical Professionals

Physicians, surgeons, and other medical professionals who have obtained advanced degrees or have exceptional abilities in their specialty may be eligible for the EB-2 visa to practice medicine, conduct research, or teach at medical institutions in the United States.

Business Executives

Executives and managers of multinational corporations who possess advanced degrees or have demonstrated exceptional leadership abilities may qualify for the EB-2 visa to oversee operations, manage teams, or expand business interests in the USA.

Artists and Performers

Artists, musicians, actors, and other performers who have achieved international recognition or have received prestigious awards for their artistic talents may be eligible for the EB-2 visa to pursue creative endeavors and showcase their skills in the United States.

Entrepreneurs

Entrepreneurs with advanced degrees or exceptional abilities in business management, innovation, or entrepreneurship may qualify for the EB-2 visa if they can demonstrate the potential to create jobs, drive economic growth, and contribute to the development of new business ventures in the USA.

Educational Requirements for EB-2 Visa Applicants: Degrees, Certifications, and Equivalencies

One key eligibility criteria for the EB-2 visa is the applicant’s educational background. Individuals must hold an advanced degree or equivalent to qualify under the EB-2B subcategory. This typically includes master’s degrees, Ph. D.s, or professional degrees such as J.D.s or M.D.s. The degree must be relevant to the field where the applicant seeks employment in the United States. Additionally, the USCIS may consider foreign degrees and their U.S. equivalents to determine eligibility for the EB-2 visa. Applicants must provide thorough documentation of their educational credentials, including transcripts, diplomas, and any evaluations or assessments of foreign degrees by recognized credential evaluation agencies.

Educational qualifications are also crucial for those applying under the EB-2A subcategory based on exceptional ability but may be supplemented by other evidence of extraordinary achievement in their field. While a specific degree may not be required, applicants must demonstrate high expertise and recognition in their profession. This can be evidenced through awards, publications, membership in professional organizations, or other notable contributions to the field. Overall, understanding the educational requirements and providing comprehensive documentation of academic achievements is essential for EB-2 visa applicants to establish their eligibility and strengthen their case.

Work Experience Criteria for EB-2 Visa: Demonstrating Exceptional Ability or Advanced Degrees

In addition to educational qualifications, EB-2 visa applicants must demonstrate relevant work experience to support their eligibility for the visa category. For individuals applying under the EB-2B subcategory, this often means showcasing significant professional experience. Work experience can complement educational credentials and provide evidence of the applicant’s expertise and qualifications. USCIS typically looks for at least five years of progressive work experience in the field to qualify for the EB-2B visa.

Similarly, for applicants seeking to demonstrate exceptional ability under the EB-2A subcategory, work experience plays a crucial role in establishing their expertise and accomplishments. This can include years of employment in a specialized role, leadership positions, significant contributions to projects or research, or other indicators of professional success. By highlighting their work experience, applicants can strengthen their case for the EB-2 visa and demonstrate their capacity to make valuable contributions to the U.S. economy and society. Gathering comprehensive documentation of past employment, including letters of recommendation, performance evaluations, and project portfolios, can further substantiate the applicant’s qualifications and enhance their chances of securing an EB-2 visa.

National Interest Waiver (NIW) in EB-2 Visa

The National Interest Waiver (NIW) is a provision within the EB-2 visa category that allows qualified individuals to bypass the labor certification process and self-petition for a green card. This waiver is available to applicants who can demonstrate that their work is in the national interest of the United States and that they are well-positioned to advance their field or contribute significantly to the nation’s economy, healthcare, education, or other areas of importance. The NIW provides highly skilled professionals, researchers, and entrepreneurs a valuable opportunity to obtain permanent residency without employer sponsorship.

To qualify for the NIW, applicants must meet specific criteria outlined by the USCIS. This typically includes demonstrating exceptional ability or outstanding achievements in their field and providing evidence that their work will benefit the United States more than the average applicant. Additionally, NIW applicants must show that it would be in the national interest to waive the job offer requirement and labor certification. This often involves submitting detailed documentation, including letters of support from experts in the field, evidence of past accomplishments, and a compelling statement outlining the significance of their work to the nation. By carefully preparing their NIW petition and providing strong evidence of their qualifications and contributions, applicants can increase their chances of success and expedite obtaining permanent residency in the United States.

EB-2 Visa vs. Other Employment-Based Immigration Options

Individuals often have multiple visa options when considering immigration to the United States for employment purposes. The EB-2 visa is popular for professionals with advanced degrees or exceptional abilities. Still, it’s essential to compare it with other employment-based immigration options to determine the best fit for each individual’s circumstances.

One significant distinction to consider is between the EB-2 and EB-3 visa categories. While both are employment-based immigrant visas, they target different skill levels and educational backgrounds. The EB-2 visa is designed for individuals with advanced degrees or exceptional abilities, while the EB-3 visa is for skilled workers, professionals, and other workers with less advanced qualifications. Additionally, the EB-2 visa generally has higher priority dates and shorter waiting times than the EB-3 visa, making it an attractive option for those seeking permanent residency more quickly.

Another comparison is between the EB-2 visa and the EB-1 visa category. The EB-1 visa is reserved for individuals with extraordinary ability, outstanding professors and researchers, and multinational executives or managers. While the EB-1 visa may offer certain advantages, such as shorter processing times and a higher preference category, it also has more stringent eligibility criteria than the EB-2 visa. Applicants must carefully assess their qualifications and priorities to determine which visa category aligns best with their background and career goals.

Trust Mohaajer Holding for Navigating the EB-2 Visa Process!

Labor Certification Process for EB-2 Visa Applicants: Understanding PERM and its Role

One crucial step in the EB-2 visa application process is the labor certification, which involves obtaining a certification from the U.S. Department of Labor (DOL) to demonstrate that no qualified U.S. workers are available to fill the position offered to the foreign national. This process, known as Program Electronic Review Management (PERM), requires employers to conduct recruitment efforts to test the labor market and ensure that hiring a foreign worker will not adversely affect U.S. workers.

The PERM process involves several steps, including preparing a detailed job description, advertising the position in various mediums, and documenting recruitment efforts. Employers must demonstrate that they have made good-faith efforts to recruit U.S. workers for the position and that the foreign national is the most qualified candidate. Once the recruitment process is complete, employers submit a PERM application to the DOL for review and certification. The DOL evaluates the application to ensure compliance with all regulatory requirements and issues a certification if everything is in order.

Understanding the PERM process and its role in the EB-2 visa application is essential for employers and foreign nationals. By following the guidelines set forth by the DOL and providing thorough documentation of the recruitment process, employers can increase their chances of obtaining labor certification for their EB-2 visa applicants. Similarly, foreign nationals can work closely with their employers to ensure that all requirements are met and that their EB-2 visa application proceeds smoothly through the labor certification process.

EB-2 Visa Documentation Checklist: Required Forms, Evidence, and Supporting Documents

Navigating the EB-2 visa application process requires careful attention to detail and thorough documentation of the applicant’s qualifications and eligibility. To ensure a smooth and successful application, applicants must compile all necessary forms, evidence, and supporting documents required by the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

The documentation checklist for the EB-2 visa typically includes the following:

1. Form I-140, Immigrant Petition for Alien Worker:

This is the primary form used to petition for the EB-2 visa classification. The employer must file it on behalf of the foreign national applicant.

2. Labor Certification (PERM) Approval:

If required, a certified copy of the labor certification issued by the U.S. Department of Labor must be included with the EB-2 visa application.

3. Evidence of Educational Qualifications:

Applicants must provide documentation of their advanced degrees or their equivalent, such as transcripts, diplomas, and evaluations of foreign degrees.

4. Evidence of Exceptional Ability:

Applicants applying under the EB-2A subcategory must submit evidence of exceptional ability in their field, including awards, publications, memberships in professional organizations, and letters of recommendation.

5. National Interest Waiver (NIW) Documentation:

If applying for an NIW, applicants must provide evidence that their work is in the national interest of the United States and supporting documentation of their qualifications and achievements.

6. Supporting Documents:

Additional supporting documents may include letters of recommendation, employment verification letters, CV/resume, and other relevant evidence to substantiate the applicant’s qualifications and eligibility for the EB-2 visa.

By carefully gathering and organizing all required forms and supporting documents, applicants can streamline the EB-2 visa application process and increase their chances of approval by the USCIS. It’s important to review the specific documentation requirements outlined by the USCIS and to seek guidance from immigration professionals to ensure that all necessary materials are included in the application.

EB-2 Visa Application Process Step-by-Step: Filing, Processing, and Interview

The EB-2 visa application process involves several steps, from filing the initial petition to attending an interview at a U.S. consulate or embassy. Understanding each step and the associated requirements is essential for navigating the process smoothly.

Filing Form I-140

The first step in the EB-2 visa application process is for the employer to file Form I-140, Immigrant Petition for Alien Worker, with the USCIS. This form is the employer’s petition to sponsor the foreign national for the EB-2 visa classification. Along with Form I-140, the employer must submit supporting documentation, such as the labor certification (if required), evidence of the applicant’s qualifications, and any other required forms or fees.

USCIS Processing

Once Form I-140 is filed, processing periods for the EB-2 visa classification might vary based on the volume of applications and the USCIS workload. The USCIS will analyze the petition and supporting documentation to assess the applicant’s eligibility. Applicants can check the status of their petition online using the USCIS Case Status website.

Consular Processing or Adjustment of Status

After USCIS approves Form I-140, the next step depends on whether the applicant resides in the United States or abroad. If the applicant is outside the United States, they will go through consular processing at a U.S. consulate or embassy in their home country to obtain an immigrant visa. Suppose the applicant is already in the United States. In that case, they may be eligible to adjust their status to permanent resident status through Form I-485, Application to Register Permanent Residence, or Adjust Status.

EB-2 Visa Interview Preparation Tips

The final step for applicants through consular processing is attending an interview at a U.S. consulate or embassy in their home country. During the interview, a consular officer will review the applicant’s documentation, ask questions about their background and intentions in the United States, and determine their eligibility for the EB-2 visa. Applicants must prepare thoroughly for the interview and bring all required documents to avoid delays or complications.

Familiarize yourself with your application:

Review all documents submitted as part of your EB-2 visa application, including Form I-140 and supporting evidence.

Practice answering interview questions:

Anticipate questions about your qualifications, work experience, and intentions in the United States, and practice your responses to ensure clarity and confidence.

Bring all required documents:

Ensure you have all necessary documentation, including your passport, visa application forms, Form I-140 approval notice, and additional supporting evidence.

Dress professionally:

Professionally present yourself, as first impressions can influence the consular officer’s perception of your suitability for the EB-2 visa.

Be honest and transparent:

Answer questions truthfully and provide accurate information to the consular officer. Any discrepancies or misrepresentations could jeopardize your application.

Priority Dates and Visa Bulletin: How They Affect EB-2 Visa Processing Times

Understanding priority dates and the Visa Bulletin is crucial for EB-2 visa applicants navigating the immigration process. Priority dates establish the applicant’s place in the queue for visa processing and are assigned based on the date when the Form I-140 petition is filed with the USCIS. Once the priority date becomes current, according to the Visa Bulletin, applicants can proceed with the next steps in the visa application process.

The Visa Bulletin is a monthly publication issued by the U.S. Department of State that provides information on immigrant visa availability for various visa categories, including EB-2. It indicates the cutoff dates for each visa category and country of chargeability, which determine when applicants with priority dates earlier than the cutoff date can proceed with visa processing. The Visa Bulletin is divided into two main sections: the “Final Action Dates” and the “Dates for Filing Applications,” each representing different stages in the visa application process.

EB-2 visa applicants must monitor the Visa Bulletin regularly to track the progression of their priority dates and assess when their visa applications may become current. Depending on visa availability and demand, priority dates may advance or retrogress, affecting the timing of visa processing for applicants from different countries. By staying informed about priority dates and the Visa Bulletin, applicants can better plan and manage their immigration timelines, ensuring timely submission of required documents and avoiding unnecessary delays in the EB-2 visa application process.

Adjustment of Status

Adjustment of status allows eligible individuals already present in the United States to apply for permanent residency without leaving the country. To be eligible for adjustment of status, applicants must have an approved Form I-140 petition, a current priority date, and meet certain other requirements, such as maintaining lawful status in the United States. The adjustment of the status process involves filing Form I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status, with the USCIS, along with supporting documentation and fees.

Consular Processing

Consular processing is the alternative option for EB-2 visa applicants residing abroad or processing their immigrant visa at a U.S. consulate or embassy in their home country. Once the priority date becomes current, according to the Visa Bulletin, applicants will be notified to proceed with consular processing. This involves completing additional forms, attending a visa interview, and undergoing medical and background checks at the U.S. consulate or embassy abroad. If approved, applicants will receive an immigrant visa to enter the United States as permanent residents.

The decision between adjustment of status and consular processing depends on various factors, including the applicant’s current location, immigration goals, and personal preferences. Adjustment of status may be preferable for applicants already in the United States who wish to avoid travel or have family ties that make consular processing impractical. Conversely, consular processing may be more suitable for applicants residing abroad or who prefer to complete the visa process in their home country.

By understanding the differences between adjustment of status and consular processing and considering their individual circumstances, EB-2 visa applicants can make an informed decision and proceed with the pathway that best aligns with their immigration goals and logistical considerations.

Dependents on EB-2 Visas: Spouses and Children's Rights and Limitations

EB-2 visa holders can include their spouses and unmarried children under 21 as dependents on their visa application. Dependents of EB-2 visa holders are eligible to accompany or follow the primary visa holder in the United States. However, it’s essential to understand the rights and limitations that apply to dependents on EB-2 visas.

Spouses of EB-2 visa holders are eligible to apply for derivative E visas, allowing them to legally live and work in the United States. Once in the U.S., spouses may obtain employment authorization by applying for an Employment Authorization Document (EAD). However, it’s important to note that dependent spouses are not restricted to working only in certain fields or for specific employers, unlike the primary EB-2 visa holder, who may be subject to employment restrictions based on the terms of their visa.

Children under the age of 21 who are unmarried and listed as dependents on the EB-2 visa application are also eligible to accompany or follow the primary visa holder in the United States. They may attend school in the U.S. and may be eligible for certain benefits and services available to dependents of immigrants. However, it’s essential to be aware of the age and marital status limitations that apply to dependents, as children who reach age 21 or marry before obtaining permanent residency may lose their eligibility for derivative status.

Overall, EB-2 visa holders’ dependents can accompany or join the primary visa holder in the United States and may enjoy certain rights and benefits, including the ability to work and attend school. However, it’s essential for families to understand the rights and limitations that apply to dependents on EB-2 visas and to comply with all applicable immigration laws and regulations.

Contact us today to learn more and start your EB-2 visa journey with confidence.

Maintaining EB-2 Visa Status: Compliance, Extensions, and Potential Pitfalls

Once granted an EB-2 visa and subsequently entering the United States, it’s crucial for visa holders to maintain their status in compliance with immigration laws and regulations. Failure to do so can result in serious consequences, including deportation and future immigration complications. Here are key considerations for maintaining EB-2 visa status:

Compliance

EB-2 visa holders must adhere to the terms and conditions of their visa, including any employment restrictions or requirements specified in the visa approval. It’s essential to avoid engaging in unauthorized employment or activities that violate visa terms, as this can lead to visa revocation and potential deportation.

Extensions

Depending on individual circumstances, EB-2 visa holders may be eligible to apply for extensions of their visa status to continue residing and working in the United States beyond the initial validity period. Extensions typically require filing appropriate forms with the USCIS, providing updated documentation, and demonstrating continued eligibility for the visa classification.

Employment Changes

EB-2 visa holders must notify the USCIS of any changes in employment or significant changes in job duties that may affect their visa eligibility. Certain changes may require filing a new Form I-140 petition or obtaining approval for a new labor certification, depending on the specifics of the situation.

Travel

EB-2 visa holders must be mindful of travel outside the United States and ensure compliance with reentry requirements to maintain visa status. Extended periods of absence from the U.S. or failure to obtain necessary travel documents, such as a valid visa stamp or advance parole authorization, can result in difficulties reentering the country.

Potential Pitfalls

Common pitfalls that EB-2 visa holders should avoid include overstaying authorized periods of stay, engaging in unauthorized employment, or violating any other visa terms. Additionally, criminal convictions or involvement in activities deemed detrimental to U.S. interests can have severe consequences for visa holders and may result in deportation or inadmissibility.

EB-2 Visa Renewal and Permanent Residency: Green Card Options and Procedures

The green card is the ultimate goal for EB-2 visa holders seeking permanent residency in the United States. Once eligible, EB-2 visa holders can pursue green card options through various pathways, including employment-based immigration programs and family sponsorship. Here’s an overview of the green card options and procedures available to EB-2 visa holders:

Employment-Based Green Card:

EB-2 visa holders may be eligible to apply for a green card through the employment-based immigration process. This typically involves filing Form I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status, with the USCIS, along with supporting documentation and fees. EB-2 visa holders must have an approved Form I-140 petition and a current priority date to be eligible to apply for adjustment of status.

Labor Certification (PERM):

EB-2 visa holders may sometimes need a new labor certification (PERM) to support their green card application. This involves the employer conducting recruitment efforts to test the labor market and demonstrating that no qualified U.S. workers can fill the position offered to the foreign national. Once the U.S. Department of Labor approves the labor certification, the employer can file Form I-140 on behalf of the EB-2 visa holder.

National Interest Waiver (NIW):

EB-2 visa holders who obtained a National Interest Waiver (NIW) as part of their visa application may have certain advantages when applying for a green card. The NIW waives the requirement for a job offer and labor certification, allowing EB-2 visa holders to self-petition for a green card based on their contributions to the national interest of the United States. NIW applicants must demonstrate that their work is in the national interest and that they are well-positioned to advance their field or contribute significantly to the nation’s economy, healthcare, education, or other areas of importance.

Family-Based Green Card:

EB-2 visa holders may also be eligible to apply for a green card through family sponsorship if they have a qualifying family member who is a U.S. citizen or lawful permanent resident. Family-based green card applications involve filing Form I-130, Petition for Alien Relative, with the USCIS, supporting documentation, and fees. Once the petition is approved, EB-2 visa holders can proceed with the green card application process.

By exploring these green card options and following the appropriate procedures, EB-2 visa holders can take significant steps toward obtaining permanent residency in the United States and enjoying the benefits of long-term residency and citizenship eligibility. It’s essential to consult with immigration professionals or legal experts to assess eligibility and navigate the green card application process successfully.

Ready to embark on your EB-2 visa journey and secure your path to permanent residency in the United States? Let Mohaajer Holding guide you through every step of the process. Our experienced immigration team is dedicated to helping individuals like you navigate the complexities of the EB-2 visa application, from initial filing to green card acquisition. With our expertise and personalized support, you can trust Mohaajer Holding to provide comprehensive assistance and ensure a smooth and successful immigration experience!

Frequently Asked Questions

What is the EB-2 visa, and who can apply for it?

The EB-2 visa is an employment-based immigrant visa designed for individuals with advanced degrees or exceptional abilities in their field. Eligible applicants include professionals, researchers, and individuals with extraordinary skills who wish to permanently live and work in the United States. Unlike other employment-based visas, the EB-2 visa does not require a specific job offer from a U.S. employer, making it an attractive option for those seeking greater flexibility in their career pursuits.

What are the different subcategories of the EB-2 visa, and how do they differ?

The EB-2 visa category is divided into three subcategories: EB-2A, EB-2B, and EB-2C, each tailored to specific groups of applicants with distinct qualifications and circumstances. EB-2A is for individuals with exceptional arts, sciences, or business abilities, while EB-2B is for professionals holding advanced degrees or their equivalent. EB-2C is reserved for certain healthcare workers, including physicians who agree to work in underserved areas in the United States.

Can individuals in professions other than academia benefit from the EB-2 visa?

Yes, in addition to university professors, professionals in various fields can benefit from the EB-2 visa. This includes researchers, scientists, engineers, medical professionals, business executives, artists, performers, and entrepreneurs who meet the eligibility criteria for advanced degrees or exceptional abilities.

What is the National Interest Waiver (NIW), and how does it affect the EB-2 visa application process?

The National Interest Waiver (NIW) is a provision within the EB-2 visa category that allows qualified individuals to bypass the labor certification process and self-petition for a green card. To qualify for the NIW, applicants must demonstrate that their work is in the national interest of the United States and that they are well-positioned to advance their field or contribute significantly to the nation’s economy, healthcare, education, or other areas of importance.

What are the key documents required for the EB-2 visa application process, and how can Mohaajer Holding assist in compiling them?
The EB-2 visa application requires thorough documentation, including Form I-140, labor certification (if applicable), evidence of educational qualifications, evidence of exceptional ability (if applying under EB-2A), NIW documentation (if applicable), and additional supporting documents. Mohaajer Holding’s experienced immigration team can assist applicants in compiling and organizing all necessary forms and supporting documents, ensuring a smooth and successful application process.
ما از کوکی ها برای ایجاد بهترین تجربه کاربری استفاده می کنیم.
×

ارتباط با پشتیبانی USPVS

×