اطلاعات تماس
ایمیل:
info@mohaajer.org
شماره تماس واتساپ:
+۹۸.۹۳۶.۶۰۶.۳۶۳۲
دفاتر ایران
تهران، خیابان میرداماد، روبروی اداره ثبت شرکتها،
پلاک ۳۴۴، واحد ۲
شماره تماس: +98.21.2227.1553

تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، بارون آواک، جنب کوچه کلیسا، پلاک ۳۹
شماره تماس: +98.41.3555.2835
دفتر آمریکا
2372 Morse Ave, Irvine
CA 92614

شماره تماس: +1.949.385.2703

EB-1 Visa Program

Introduction to the EB-1 Visa Program

The EB-1 Visa Program is a cornerstone of the United States immigration policy, offering a pathway for individuals of extraordinary ability, outstanding researchers and professors, and multinational managers and executives to obtain permanent residency there. Established by the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS), the EB-1 visa program aims to attract and retain exceptional skills, talents, and expertise that can significantly contribute to the nation’s economy, culture, and scientific advancement.

Under the EB-1 Visa Program, there are three distinct categories:

EB-1A

Extraordinary Ability

EB-1B

Outstanding Researchers and Professors

EB-1C

Multinational Managers and Executives

Each category caters to specific groups of individuals who have demonstrated exceptional abilities or achievements in their respective fields. The EB-1A category is designed for individuals with extraordinary ability in sciences, arts, education, business, or athletics, while the EB-1B category is tailored for outstanding researchers and professors. On the other hand, the EB-1C category is reserved for multinational managers and executives employed by a qualifying multinational company and seeking to transfer to a U.S.-based affiliate, subsidiary, or parent company.

The EB-1 Visa Program offers several advantages compared to other immigration pathways. For instance, it does not require a permanent job offer or labor certification, which expedites the application process and eliminates the need for employer sponsorship in some cases. Additionally, EB-1 visa holders enjoy priority processing and may be eligible for premium processing, allowing for faster adjudication of their petitions.

Let Mohaajer Holding Streamline Your EB-1 Visa Application Process!

Understanding the Different Categories of EB-1 Visas

The EB-1 Visa Program comprises three distinct categories, each tailored to individuals with specific qualifications, achievements, and professional backgrounds. Recognizing the subtle differences between these groups is crucial for prospective applicants to determine their eligibility and choose the most suitable pathway for immigration to the United States.

EB-1A: Extraordinary Ability

The EB-1A category is designed for individuals who possess extraordinary abilities in their respective fields, whether in sciences, arts, education, business, or athletics. To qualify for an EB-1A visa, applicants must demonstrate expertise and recognition significantly above that ordinarily encountered in their field. They must provide evidence of sustained national or international acclaim and achievements that have garnered widespread recognition and acclaim.

Key criteria for EB-1A eligibility include:

– Evidence of extraordinary ability through sustained national or international acclaim

– Receipt of major awards or prizes in the field of endeavor

– Membership in professional associations that require outstanding achievements for admission

– Evidence of significant contributions to the field, as evidenced by publications, presentations, or other notable contributions

– Evidence of high salary or remuneration relative to others in the field

Applicants for the EB-1A visa must compile a comprehensive portfolio of evidence demonstrating their extraordinary ability, including documentation of awards, publications, media recognition, patents, and testimonials from peers or experts in their field. This evidence must convincingly establish the applicant’s eligibility and demonstrate their potential to continue contributing significantly to their field while residing in the United States.

EB-1B: Outstanding Researchers and Professors

The EB-1B category is tailored for outstanding researchers and professors with exceptional scholarly achievements and international recognition in their academic or research endeavors. Unlike the EB-1A category, which focuses on individual achievement, the EB-1B visa requires employer sponsorship and documentation of a permanent job offer from a qualified U.S. employer.

Key criteria for EB-1B eligibility include:

– Documentation of at least three years of experience in teaching or research in the academic field

– A job offer for a tenured or tenure-track position, or a comparable research position, from a U.S. university or research institution

– Evidence of international recognition for outstanding achievements in the academic field, such as awards, grants, publications, or citations

– Letters of recommendation from experts in the field attesting to the applicant’s extraordinary ability and contributions to the academic community

To demonstrate eligibility for the visa, EB-1B applicants must provide compelling evidence of their research contributions, scholarly publications, teaching evaluations, and impact on their field. The employer plays a crucial role in supporting the application by providing documentation of the job offer and attesting to the applicant’s qualifications and contributions to the institution.

EB-1C: Multinational Managers and Executives

The EB-1C category is reserved for multinational managers and executives employed by a qualifying multinational company seeking to transfer to a U.S.-based affiliate, subsidiary, or parent company. This category facilitates the intra-company transfer of key personnel with managerial or executive responsibilities to the United States to oversee operations, expand business activities, or establish a new office.

Key criteria for EB-1C eligibility include:

– Employment with a qualifying multinational company for at least one year in the past three years

– A job offer for a managerial or executive position in a U.S.-based affiliate, subsidiary, or parent company of the multinational employer

– Evidence of the applicant’s role and responsibilities within the company, as well as their capacity to direct and manage operations or personnel

– Documentation of the multinational nature of the employer, including evidence of ownership, control, or affiliation between the U.S. and foreign entities

EB-1C applicants must provide detailed documentation of their employment history, job responsibilities, the multinational company’s organizational structure, and the proposed U.S. employment arrangement. The petition must demonstrate that the applicant’s transfer to the United States is in the company’s interest and that they possess the requisite managerial or executive skills to fulfill their role effectively.

Documentation and Evidence Required for EB-1 Visa Petition

For an EB-1 visa petition, you must compile extensive documentation and evidence to demonstrate your extraordinary abilities in your field. Here’s a breakdown of what’s typically required:

Form I-140, Immigrant Petition for Alien Worker

This is the primary form you’ll need to file to start the EB-1 visa process.

Supporting Evidence

You’ll need to provide substantial evidence to support your claim of extraordinary ability. This can include:

Evidence of Major International Awards or Prizes

This could be in the form of certificates, letters of recognition, or other documentation proving that you’ve received significant awards or prizes in your field.

Membership in Associations in Your Field

Provide documentation showing your membership in prestigious associations or organizations related to your field.

Published Material About You

Gather articles, publications, or other media coverage highlighting your achievements and contributions to your field.

Evidence of Original Contributions

Show evidence of your original contributions to your field, such as patents, research papers, or innovations.

Authorship of Scholarly Articles

If applicable, provide copies of scholarly articles, papers, or books you’ve authored.

High Salary or Remuneration

If applicable, provide copies of scholarly articles, papers, or books you’ve authored.

Letters of Recommendation

Obtain letters from experts in your field attesting to your extraordinary abilities and contributions.

Resume or Curriculum Vitae (CV)

Provide a detailed resume or CV outlining your educational background, work experience, achievements, and contributions to your field.

Documentation of Education

Include copies of degrees, diplomas, or certificates related to your field of expertise.

Form G-325A, Biographic Information

This form provides biographical information about you and your family.

Photographs

Submit recent passport-style photographs of yourself and any dependents included in your petition.

Filing Fees

Include the required filing fees with your petition.

Translations

Please supply certified translations if any of your documents are written in a language other than English.

How to Prepare a Strong EB-1 Visa Petition

Preparing a strong EB-1 visa petition requires careful attention to detail and thorough documentation of your achievements. The EB-1 visa is reserved for individuals with extraordinary abilities in their field, outstanding professors or researchers, and multinational executives or managers. Here’s a step-by-step guide to help you prepare a strong EB-1 visa petition:

Understand the Eligibility Criteria

Familiarize yourself with the specific eligibility criteria for the EB-1 category that applies to you, whether it’s for extraordinary ability, outstanding professors or researchers, or multinational executives or managers.

Gather Evidence of Extraordinary Ability

Collect evidence demonstrating your extraordinary achievements in your field if you’re applying based on extraordinary ability. This may include awards, publications, memberships in prestigious organizations, patents, media coverage, and letters of recommendation from experts in your field.

Document Exceptional Research or Teaching Career

If you’re applying as an outstanding professor or researcher, gather evidence of your exceptional contributions to your academic field, such as publications, citations, grants received, letters of recommendation from colleagues, and evidence of your impact on the field.

Provide Evidence of Managerial or Executive Role

If you’re applying as a multinational executive or manager, document your managerial or executive role within a multinational company, including your responsibilities, organizational chart, evidence of the company’s operations in multiple countries, as well as recommendation letters from coworkers or bosses.

Draft a Persuasive Personal Statement

Write a compelling personal statement highlighting your achievements, contributions to your field, and why you qualify for the EB-1 visa. Tailor your statement to emphasize how you meet the criteria for the EB-1 category you’re applying under.

Obtain Strong Letters of Recommendation

Request letters of recommendation from reputable individuals who can attest to your extraordinary abilities, outstanding academic career, or managerial/executive role. These letters should provide detailed insights into your accomplishments and their significance.

Organize Your Documentation

Arrange all evidence and supporting documents clearly. To make it easier for immigration officers to navigate your petition, include a comprehensive table of contents.

Review and Revise Your Petition

Carefully review your petition to ensure accuracy, consistency, and completeness. You might want to think about getting an immigration lawyer to look over your documents and offer comments.

Submit Your Petition

Follow the instructions provided by the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) for submitting your EB-1 visa petition. Make sure to include all required forms, fees, and supporting documents.

Prepare for Possible Requests for Evidence (RFEs)

Be prepared to receive a Request for Evidence (RFE) from USCIS seeking additional information or clarification regarding your petition. Any requests to support your case should be answered fully and immediately.

EB-1 Visa Processing Times and Procedures

Processing times and procedures for the EB-1 visa can differ based on the nation of origin of the applicant, USCIS workload, and whether a visa is immediately available.

Here’s an overview of the typical processing times and procedures for the EB-1 visa:

File Form I-140

The first step in the EB-1 visa application process is to file Form I-140, Immigrant Petition for Alien Worker. This form is typically filed by the employer sponsoring the applicant. The processing time for Form I-140 can vary depending on the USCIS service center handling the application, but it generally takes several months.

Premium Processing

For an additional fee, employers can request premium processing for Form I-140, which guarantees a 15-calendar-day processing time. This option can expedite the overall processing of the EB-1 visa application.

Priority Date

The priority date is the date USCIS receives the Form I-140 petition. For EB-1 visas, there is usually no backlog, and visas are generally immediately available for qualified applicants. However, there may be a backlog for applicants from countries with high demand, such as China and India, which can affect processing times.

Adjustment of Status (Form I-485) or Consular Processing

Once the Form I-140 petition is approved, the applicant can proceed with either adjusting their status to that of a lawful permanent resident (if already in the United States) by filing Form I-485 or completing consular processing at a U.S. embassy or consulate abroad.

Processing Times for Form I-485

The processing time for Form I-485 can vary depending on the applicant’s location and USCIS workload. Applicants can check the USCIS website for current processing times.

Interview (if applicable)

Some applicants may be required to attend an interview as part of the adjustment of status process. The interview is typically conducted at a USCIS field office. It is an opportunity for the USCIS officer to confirm the data entered in the application and evaluate the applicant’s eligibility for the EB-1 visa.

Approval and Issuance of Green Card

If the EB-1 visa application is approved, the applicant will receive their green card, granting them lawful permanent resident status in the United States.

Applicants should carefully follow all instructions provided by USCIS and stay informed about any updates or changes to processing times and procedures. They can also benefit from speaking with an accomplished immigration lawyer to navigate the EB-1 visa application process more smoothly.

Partner with Mohaajer Holding for Expert EB-1 Visa Assistance!

Benefits of Holding an EB-1 Visa

Here are some of the key advantages of holding an EB-1 visa:

Priority Date

 EB-1 visas have current priority dates, meaning there’s no backlog for visa issuance. This allows applicants to proceed with their immigration process relatively quickly compared to other categories with longer waiting periods.

No Labor Certification Required

Unlike many other employment-based visas, the EB-1 category does not require a labor certification from the Department of Labor. This saves time and streamlines the application process.

Flexibility in Employment

EB-1 visa holders have more flexibility in their employment options. They are not tied to a specific employer or job position as long as they continue to work in their field of expertise.

Permanent Residency Opportunity

EB-1 visa holders can apply for lawful permanent residency (Green Card) directly, without needing a separate petition. This leads to faster access to permanent residency status and its associated benefits.

Family Members

 Immediate family members (spouse and unmarried children under 21) of EB-1 visa holders are also eligible to accompany them to the United States under derivative status. They can also apply for work authorization.

Pathway to Citizenship

Holding an EB-1 visa opens up a pathway to U.S. citizenship. After holding a Green Card for a certain period and meeting other requirements, EB-1 visa holders can apply for naturalization.

Global Mobility

EB-1 visa holders can travel freely in and out of the United States without additional visas or authorizations. This facilitates international travel for work, business, or personal reasons.

Access to Social Benefits

As lawful permanent residents, EB-1 visa holders and their families can access certain social benefits, including healthcare, education, and social security.

The EB-1 visa offers expedited processing, flexibility, and a straightforward path to permanent residency and, potentially, citizenship, making it an attractive option for highly skilled individuals, researchers, professors, and multinational executives.

Strategies for Overcoming RFEs (Requests for Evidence) in EB-1 Visa Cases

It’s crucial to respond promptly and thoroughly when facing Requests for Evidence (RFEs) in EB-1 visa cases. Here are some strategies to overcome RFEs effectively:

Understand the RFE

Carefully read through the RFE notice to grasp the specific concerns raised by the USCIS (United States Citizenship and Immigration Services). Understanding the issues raised is essential for crafting a targeted and comprehensive response.

Gather Additional Evidence

Review your initial petition and identify gaps or areas where additional evidence can strengthen your case. This may include gathering more documentation of your achievements, publications, awards, and other evidence of your extraordinary ability or achievements in your field.

Provide Clarifications

If the RFE requests clarification on certain aspects of your petition, ensure your response is clear and concise. Address each point raised in the RFE thoroughly and provide explanations or clarifications where necessary.

Expert Opinion Letters

In cases where the evidence provided may not be clear to USCIS adjudicators, consider obtaining expert opinion letters from reputable individuals or organizations in your field. These letters can provide additional validation of your accomplishments and expertise.

Legal Assistance

Seek guidance from an experienced immigration attorney who specializes in EB-1 visa cases. An attorney can help you navigate the complexities of the immigration process, review your response to the RFE, and ensure that it effectively addresses the USCIS’s concerns.

Highlight Significance

Demonstrate the significance and impact of your work or contributions in your field. Provide evidence of how your achievements have influenced your field nationally or internationally and why you meet the criteria for an EB-1 visa.

Organization and Clarity

 Present your response to the RFE in a well-organized and easy-to-follow format. Use clear headings, subheadings, and bullet points to make it easier for USCIS adjudicators to review and understand your arguments and evidence.

Timely Submission

Ensure that you submit your response to the RFE before the deadline specified by USCIS. Delays in responding can result in your petition being denied, so it’s crucial to prioritize this step and submit your response in a timely manner.

By following these strategies and taking a proactive approach to addressing the concerns raised in the RFE, you can improve your chances of successfully overcoming the RFE and obtaining approval for your EB-1 visa petition.

EB-1 Visa Interview Preparation and Tips

Preparing for an EB-1 visa interview involves thorough familiarity with your petition details, practicing responses to potential questions about your achievements and plans, ensuring honesty and consistency in your answers, understanding the visa requirements, projecting confidence and professionalism, bringing all necessary documents, adhering to cultural norms, practicing English proficiency if necessary, maintaining composure, and following instructions during the interview to increase your likelihood of success.

The EB-1 visa category is unique among employment-based visas in the United States due to its criteria and requirements. Here are some key differences between the EB-1 visa and other employment-based visa categories:

Differences Between EB-1 Visa and Other Employment-Based Visa Categories

EB-3 visa processing times can vary depending on several factors, including the workload of the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), visa availability, and the individual circumstances of the applicant. Here’s what to expect regarding EB-3 visa processing times:

Priority Workers Category

The EB-1 visa falls under the “Priority Workers” category, which includes individuals with extraordinary abilities, outstanding professors and researchers, and multinational executives or managers. Other employment-based visa categories are typically based on specific job offers, labor certification processes, or investment requirements.

No Labor Certification Required

Unlike many other employment-based visas, the EB-1 visa does not require labor certification from the Department of Labor. EB-1 applicants do not need to go through the time-consuming labor certification process, typically required to demonstrate that no qualified U.S. workers are available for the position.

No Job Offer Required

In certain cases, individuals applying for the EB-1 visa as extraordinary ability workers do not need a specific job offer from a U.S. employer. This differs from other employment-based visas, which typically require a job offer from a U.S. employer willing to sponsor the applicant.

Higher Priority

The U.S. government prioritizes the EB-1 visa category for individuals with exceptional abilities or qualifications. This may lead to quicker processing times than other employment-based visa categories, which may have longer wait times due to quotas or processing backlogs.

The EB-1 visa stands out among other employment-based visa categories due to its focus on individuals with extraordinary abilities, lack of a labor certification requirement, and higher priority in the immigration system.

Applying for U.S. Citizenship After Obtaining EB-1 Visa

If you’ve obtained an EB-1 visa and now wish to apply for U.S. citizenship, here’s a general overview of the process:

Eligibility

Before applying for citizenship, ensure you meet all the eligibility requirements. Generally, you must have had your green card (permanent residency) for at least five years (three years if married to a U.S. citizen), have continuous residence in the U.S., and meet other requirements like good moral character, ability to speak, read, and write English, and knowledge of U.S. civics.

Form N-400, Application for Naturalization

This is the form you’ll need to fill out to apply for citizenship. You can find it on the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) website. Follow the instructions carefully and provide all the necessary documentation.

Biometrics Appointment

After submitting your application, you’ll receive a notice for a biometrics appointment. This involves getting your fingerprints, photo, and signature taken for background checks.

Interview

Once your application is processed, you’ll be scheduled for an interview with a USCIS officer. Be prepared to answer questions about your application, background, and U.S. history and civics.

Oath of Allegiance

If your application is approved, you’ll be scheduled to attend a naturalization ceremony where you’ll take the Oath of Allegiance to the United States.

Remember, the process may vary slightly depending on your individual circumstances, so it’s important to consult the USCIS website or an immigration attorney for personalized guidance. Good luck with your citizenship journey!

Maintaining Permanent Resident Status After Obtaining EB-1 Visa

To maintain permanent resident status after obtaining an EB-1 visa, you must primarily reside in the United States, avoiding prolonged absences. Fulfilling tax obligations by filing U.S. taxes is crucial, along with continuing employment in the field for which the visa was granted. Regularly renewing your green card and avoiding criminal activity are key aspects of demonstrating ties to the U.S., such as property ownership or familial relationships. It’s important to avoid actions interpreted as abandonment of residency, such as extended absences without a re-entry permit.

Additionally, considering citizenship after meeting eligibility requirements can provide further stability and benefits. Staying updated on immigration laws and seeking legal advice when needed is essential to ensure compliance and security in maintaining permanent resident status.

Let Mohaajer Holding evaluate your case for EB-1 Visa!

Common Mistakes to Avoid in the EB-1 Visa Application Process

The EB-1 visa application process can be complex, and there are several common mistakes applicants should avoid to maximize their chances of success:

Insufficient Evidence of Extraordinary Ability

One of the primary requirements for the EB-1 visa is demonstrating extraordinary ability in your field. Providing insufficient or weak evidence of your achievements can lead to a denial. Ensure you gather strong evidence, such as awards, publications, patents, and significant contributions to your field.

Lack of Focus on Key Criteria

The USCIS looks for specific criteria to determine extraordinary ability, including evidence of sustained national or international acclaim. Failing to address these criteria adequately in your application can result in rejection. Tailor your evidence to meet the requirements outlined by USCIS.

Inadequate Documentation

Providing incomplete or poorly organized documentation can lead to delays or denials. Include all required forms, evidence, and supporting documents in your application package. Keep your documents well-organized and clearly labeled for easy review.

Not Consulting an Immigration Attorney

The EB-1 visa process can be complex, and immigration laws are subject to change. Speaking with a knowledgeable immigration lawyer may help you comprehend the needs, navigate the method, and steer clear of pricey mistakes.

Failure to Meet Deadlines

Missing deadlines for submitting required documents or responding to USCIS requests may cause your application to be denied or delayed. Throughout the application process, maintain organization and remember all deadlines.

Inconsistencies in the Application

Any inconsistencies or discrepancies in your application can raise red flags with USCIS officers. Double-check all information in your forms, letters of recommendation, and supporting documents to ensure accuracy and consistency.

Not Providing Sufficient Explanation or Context

It’s essential to provide context and explanation for your achievements, especially if they may not be immediately recognizable to USCIS officers. Clearly articulate the significance of your contributions and how they meet the criteria for extraordinary ability.

Relying Solely on Self-Petition

While the EB-1 visa allows self-petitioning, having letters of recommendation or support from experts in your field can strengthen your case. Don’t underestimate the importance of external validation of your achievements.

By avoiding these typical blunders and planning your EB-1 visa application well, you can improve your chances of obtaining this prestigious visa.

Frequently Asked Questions

What services does Mohaajer Holding offer regarding EB-1 visas?

Mohaajer Holding specializes in providing expert guidance and assistance for individuals seeking EB-1 visas. Our services include comprehensive consultation, application preparation, documentation support, and guidance on meeting the eligibility criteria for each category of the EB-1 visa program.

Can Mohaajer Holding assist with EB-1 visa applications for all three categories?

Yes, Mohaajer Holding can assist applicants with EB-1 visas across all three categories: EB-1A for extraordinary ability, EB-1B for outstanding researchers and professors, and EB-1C for multinational managers and executives. Our team of experts is equipped to tailor our services to meet the unique requirements of each category.

What are the advantages of choosing Mohaajer Holding for EB-1 visa assistance?

Mohaajer Holding offers personalized support and expertise to streamline the EB-1 visa application process. We leverage our extensive experience and knowledge to maximize our clients’ chances of success. Our services aim to expedite the application process, ensure thorough documentation, and provide guidance at every step, ultimately helping individuals achieve their immigration goals efficiently.

How does Mohaajer Holding help applicants address Requests for Evidence (RFEs) in EB-1 visa cases?

In cases where applicants receive Requests for Evidence (RFEs) from USCIS, Mohaajer Holding provides strategic guidance and assistance in crafting comprehensive responses. Our team works closely with clients to gather additional evidence, address USCIS concerns, and strengthen the petition to overcome RFEs effectively.

Can Mohaajer Holding assist with post-approval procedures for EB-1 visa holders?

Yes, Mohaajer Holding offers support for EB-1 visa holders beyond the initial approval stage. Our services include guidance on maintaining permanent resident status, navigating the pathway to U.S. citizenship, and addressing any post-approval requirements or inquiries from USCIS. We are committed to providing comprehensive assistance throughout our clients’ immigration journey.

ما از کوکی ها برای ایجاد بهترین تجربه کاربری استفاده می کنیم.
×

ارتباط با پشتیبانی USPVS

×