اطلاعات تماس
ایمیل:
info@mohaajer.org
شماره تماس واتساپ:
+۹۸.۹۳۶.۶۰۶.۳۶۳۲
دفاتر ایران
تهران، خیابان میرداماد، روبروی اداره ثبت شرکتها،
پلاک ۳۴۴، واحد ۲
شماره تماس: +98.21.2227.1553

تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، بارون آواک، جنب کوچه کلیسا، پلاک ۳۹
شماره تماس: +98.41.3555.2835
دفتر آمریکا
2372 Morse Ave, Irvine
CA 92614

شماره تماس: +1.949.385.2703

Discover new opportunities in the United States with our specialized EB-3 visa services

Introduction to EB-3 Visa: Understanding the Basics

The EB-3 visa, the third preference employment-based visa, is a pathway for permanent foreign workers seeking work in the United States. This type of visa is intended for skilled workers, professionals, or workers with less than two years of experience.

To qualify for an EB-3 visa, applicants need an employment offer from a U.S. employer willing to sponsor them for permanent residency. The job offered must also meet certain requirements set by the U.S. Department of Labor, including paying salaries that are on par with or higher than the going rate for similar positions in the same geographic area.

EB-3 Visa

There are three main subcategories within the EB-3 visa: skilled workers, professionals, and other workers. Skilled workers have at least two years of training or experience in their field. Professionals hold a bachelor’s degree or its foreign equivalent and are members of professions requiring such a degree for entry. Other workers perform unskilled labor requiring less than two years of training or experience.

Benefits and Importance

The EB-3 visa allows individuals with various skill levels to pursue permanent residency in the United States through employment. It is a valuable pathway for employers to fill positions with qualified workers while allowing individuals to achieve their professional objectives and support the U.S. economy. Understanding the basics of the EB-3 visa is crucial for employers and prospective immigrants seeking to navigate the U.S. immigration system.

Numerical Limitations

One key aspect of the EB-3 visa is that it is subject to numerical limitations, meaning that a limited number of visas are available each year. This can result in waiting periods for applicants as they wait for their priority date, determined by the date their labor certification application was filed.

EB-3 Visa Eligibility Requirements

All EB-3 visa applicants must have a job offer from a U.S. employer who is willing to sponsor their visa application. The employer must also obtain a labor certification from the U.S. Department of Labor to demonstrate that there are no qualified U.S. workers available for the position.

Meeting these eligibility requirements is essential for individuals seeking to pursue permanent residency in the United States through the EB-3 visa program. It is advisable to consult with an immigration attorney or expert to ensure that all requirements are met and the application process is properly navigated.

To qualify for an EB-3 visa, applicants must meet specific eligibility requirements set by the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). These requirements vary depending on the subcategory of the EB-3 visa (skilled workers, professionals, or other workers) but generally include the following:

Discover Your Ideal EB-3 Visa Category with Mohaajer Holding!

Job Offer

Applicants must have a bona fide job offer from a U.S. employer willing to sponsor them for permanent residency. The job offer must be for a full-time, permanent position and must meet the requirements set by the Department of Labor.

Labor Certification

In most cases, the Department of Labor must issue a labor certification to the employer. This entails proving that there are no suitable American candidates to fill the post and that hiring the foreign candidate won’t have an adverse effect on the wages and working conditions of Americans in comparable jobs.

Education or Experience

Applicants must meet certain education or experience requirements, depending on the subcategory. Skilled workers must have at least two years of training or experience in their field, while professionals must hold a bachelor’s degree or its foreign equivalent. Other workers must perform unskilled labor requiring less than two years of training or experience.

Prevailing Wage

The salary offered for the post must be at least as high as the going rate for comparable roles in the same geographic area. This ensures that foreign workers are not paid less than their U.S. counterparts.

Admissibility

Applicants must also meet general admissibility requirements to enter the United States, including not having a criminal record or other factors that would make them inadmissible.

Meeting these eligibility requirements is crucial for obtaining an EB-3 visa. It requires coordination between the employer, the employee, and often immigration attorneys to guarantee that the required paperwork is correctly produced and sent to USCIS. Understanding these requirements and ensuring compliance is essential for a successful EB-3 visa application process.

EB-3 Visa Categories: Skilled Workers, Professionals, and Other Workers

The EB-3 visa program is divided into three main categories, each catering to individuals with different skill and education levels. Understanding these categories is essential for determining which aligns best with an applicant’s qualifications and job offer. The three categories are:

Skilled Workers

People with a minimum of two years of training or experience in their respective industries are considered skilled workers. This category includes a broad spectrum of occupations, including, but not limited to, electricians, plumbers, chefs, mechanics, and computer programmers.

To qualify as a skilled worker, applicants must demonstrate their proficiency through a combination of education, training, certifications, and/or work experience relevant to the job they are offered in the United States.

Professionals

The professionals’ category is reserved for individuals who hold a bachelor’s degree or its foreign equivalent and are members of professions that typically require such a degree for entry. Examples of professions in this category include accountants, engineers, architects, teachers, and lawyers.

 Applicants must possess the necessary educational credentials and qualifications to perform the duties of the job offered in the United States. Depending on their profession’s specific requirements, they may also have to get certified or licensed as professionals.

Other Workers

The other workers category is intended for people who work in unskilled labor and have no more than two years of experience or training. This category includes janitors, housekeepers, agricultural workers, and food service workers.

Unlike skilled workers and professionals, other workers do not require formal education beyond a high school diploma or equivalent. However, they must still demonstrate their ability to perform the job duties the employer requires.

Every category has a unique set of prerequisites and qualifications, and applicants must carefully assess their qualifications and job offers to determine which category they fall under. Additionally, the availability of visas may vary among the different categories, with certain categories experiencing longer waiting periods due to visa backlogs. Understanding the distinctions between skilled workers, professionals, and other workers is crucial for navigating the EB-3 visa application process effectively.

Qualifying Employment for EB-3 Visa Applicants

Qualifying employment for EB-3 visa applicants refers to the type of job and employer that meets the U.S. Department of Labor criteria and the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) for sponsoring a foreign worker for permanent residency. Understanding qualifying employment is essential for employers and prospective EB-3 visa applicants. Here are some key points to consider:

Full-Time, Permanent Position

The job offered to the EB-3 visa applicant must be a full-time, permanent position with the sponsoring employer. This means the position is not temporary or seasonal and is expected to continue indefinitely.

Employer Sponsorship

For the foreign worker to be granted permanent residency in the U.S., the company must be prepared to sponsor them. To prove that no suitable U.S. worker can fill the post, a labor certification from the Department of Labor must be obtained.

Job Requirements

The job offered must meet certain requirements set by the Department of Labor, including paying salaries that are on par with or higher than the going rate for jobs of a comparable nature in the same geographic area. The job must also require the skills or qualifications the EB-3 visa applicant possesses.

Compliance with Labor Laws

The firm is required to abide by all labor laws and regulations, including providing the EB-3 visa applicant with a safe workplace and equitable pay.

EB-3 Visa Documentation Checklist: What You Need to Prepare

Preparing the necessary documentation is critical in the EB-3 visa application process. Ensuring that all required documents are gathered and properly organized can help streamline the application process and increase the likelihood of a successful outcome. Here’s a checklist of the documents typically needed for an EB-3 visa application:

Job Offer Letter

A formal letter from the U.S. employer offering the foreign national a full-time, permanent position. This letter should include details such as job title, job duties, salary, and start date.

Labor Certification (PERM)

For most EB-3 visa applicants, the employer must obtain a labor certification from the U.S. Department of Labor. This entails proving that there are no suitable American candidates to fill the post and that hiring the foreign candidate won’t have an adverse effect on the wages and working conditions of Americans in comparable jobs.

Educational Credentials

Copies of educational certificates, diplomas, degrees, or transcripts to demonstrate that the applicant meets the educational requirements for the EB-3 visa category. This is especially important for professionals who must hold a bachelor’s degree or its equivalent.

Work Experience Documentation

For skilled workers and other workers, documentation of relevant work experience such as letters from previous employers, employment contracts, or pay stubs. This helps demonstrate that the applicant has the required training or experience for the job.

Prevailing Wage Determination

Document the prevailing wage for the position offered, obtained from the Department of Labor’s prevailing wage database or through a wage determination request.

Proof of Financial Ability

Evidence that the employer has the financial ability to pay the offered wage to the EB-3 visa applicant, such as company financial statements or tax returns.

Passport

A valid passport for the EB-3 visa applicant with an expiration date that extends beyond the intended period of stay in the United States.

Photographs

 Passport-sized photographs of the EB-3 visa applicant meeting USCIS specifications.

Form DS-260

This is the online immigrant visa application form, which must be completed and submitted through the U.S. Department of State’s Consular Electronic Application Center (CEAC).

Additional Forms

Any additional forms required by USCIS or the U.S. Department of State for processing the EB-3 visa application.

EB-3 Visa Application Process Step-by-Step

The EB-3 visa application process involves several steps, from obtaining a job offer to receiving approval from the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Here’s a step-by-step guide to the EB-3 visa application process:

Job Offer

The first step is to secure a job offer from a U.S. employer willing to sponsor the foreign national for permanent residency. The job offered must meet the Department of Labor requirements and be for a full-time, permanent position.

Labor Certification (PERM)

Most of the time, the U.S. Department of Labor must provide a labor certification to the company. This entails proving that there are no suitable American candidates to fill the post and that hiring the foreign candidate won’t have an adverse effect on the wages and working conditions of Americans in comparable jobs.

File Immigrant Petition

Once the labor certification is approved, the employer files Form I-140, Immigrant Petition for Alien Worker, with USCIS. This petition establishes the foreign national’s eligibility for the EB-3 visa category based on the job offer and labor certification.

Priority Date

USCIS assigns a priority date to the Form I-140 petition based on its filed date. The priority date determines the foreign national’s place in line for visa processing and is used to establish eligibility for adjustment of status or consular processing.

Visa Bulletin

The Department of State provides a monthly Visa Bulletin detailing immigration visa availability, including EB-3 visas, based on priority dates. Foreign nationals can check the Visa Bulletin to track their priority date and see when visa numbers become available for their category and country of chargeability.

Adjustment of Status or Consular Processing

Once a visa number becomes available, the foreign national has two options: if they are already in the country, they can apply for adjustment of status; if not, they can apply through consular processing for an immigrant visa at a U.S. consulate or embassy abroad.

Medical Examination and Interview

Depending on the chosen application process, the foreign national might have to undergo a medical exam and an interview at a USCIS office, U.S. consulate, or embassy.

Final Decision

USCIS or the U.S. Department of State decides on the EB-3 visa application. If approved, the foreign national becomes a lawful permanent resident of the United States and receives a green card.

Conditional Residence (if applicable)

In some cases, EB-3 visa holders may receive conditional permanent residency, which requires them to file a petition to remove conditions within a specified time frame.

EB-3 Visa Priority Dates: How They Work and Why They Matter

Priority dates play a critical role in the EB-3 visa process by establishing a queue for immigrant visa processing based on the date when certain immigration documents, such as the labor certification application or Form I-140 petition, are filed. Here’s how priority dates work and why they matter:

How Priority Dates Work

When an employer submits a labor certification application or Form I-140 petition on behalf of a foreign worker, USCIS assigns a priority date to that application based on the filing date. This priority date establishes the applicant’s place in line for an available immigrant visa, as the number of visas issued yearly is subject to numerical limitations.

Once a priority date becomes current, the applicant can proceed with the next steps in the EB-3 visa process, such as adjustment of status or consular processing.

Why Priority Dates Matter

Priority dates are crucial because they determine when an applicant can proceed with their EB-3 visa application. Due to numerical limitations and high demand for certain visa categories, priority dates may not immediately become current, leading to waiting periods for applicants.

For applicants with noncurrent priority dates, it’s essential to be patient and prepared for potential delays in the visa process. Priority date movement can vary monthly, depending on visa demand and processing capacity.

Schedule a Consultation with Mohaajer Holding's Immigration Experts!

EB-3 Visa Processing Times: What to Expect

EB-3 visa processing times can vary depending on several factors, including the workload of the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), visa availability, and the individual circumstances of the applicant. Here’s what to expect regarding EB-3 visa processing times:

USCIS Workload

USCIS’s overall workload can influence the processing times for EB-3 visa applications. During periods of high demand or increased processing volumes, processing times may be longer.

Visa Availability

The availability of immigrant visas, including EB-3 visas, is subject to numerical limitations and can impact processing times. Priority dates must be current for visa issuance to proceed, and visa availability can vary depending on demand and country of chargeability.

Individual Circumstances

The complexity of an applicant’s case, the precision and entirety of the provided documentation, and any requests for additional evidence from USCIS can also affect processing times.

USCIS publishes estimated processing times for various immigration applications and petitions on its website. Applicants can check the USCIS Processing Times webpage to understand the current processing times for EB-3 visa applications.

Processing times are typically listed as a range of months, indicating the time it takes for USCIS to process most cases. However, actual processing times may vary based on individual circumstances.

EB-3 Visa Interview Preparation Tips

The EB-3 visa interview is a critical step in the application process for those undergoing consular processing. Preparation includes gathering required documents, understanding the process, and practicing interview questions. Dressing professionally, being honest and concise, and bringing additional evidence can all contribute to a successful interview. Confidence, courtesy, and familiarity with language requirements are important; applicants should also know their rights. Adequate preparation can improve the chances of a positive outcome and smooth processing of the EB-3 visa application.

EB-3 Visa Green Card Process: From Visa to Permanent Residency

Once an EB-3 visa is approved, it paves the way for the applicant to become a legitimate permanent citizen of the United States, usually referred to as receiving a green card. This transition signifies a significant milestone in the immigration journey. Here’s an overview of the EB-3 visa green card process:

Approval of EB-3 Visa

After USCIS approves the EB-3 visa petition (Form I-140) and, if applicable, the labor certification (PERM), the applicant receives approval notification.

Visa Issuance or Adjustment of Status

Depending on the applicant’s location and circumstances, they either receive an immigrant visa from a U.S. consulate or embassy abroad or adjust their status to permanent residency within the United States. This step is crucial and usually follows the availability of an immigrant visa number based on the applicant’s priority date.

Arrival in the United States

Upon receiving the immigrant visa or completing the adjustment of status process, the applicant may enter the United States as a lawful permanent resident.

Obtaining the Green Card

After entering the United States, the applicant receives their physical green card as evidence of their lawful permanent residency status.

Rights and Responsibilities

As a green card holder, an individual enjoys various rights, including the right to live and work permanently in the United States. They are also responsible for obeying U.S. laws and fulfilling any tax obligations.

Conditional Residence (if applicable)

 In some cases, such as when the EB-3 visa is based on a marriage less than two years old, the applicant initially receives conditional permanent residency. This requires them to file a petition to remove conditions within a specified time frame to obtain unconditional permanent residency.

Maintaining Permanent Residency

To maintain permanent residency, green card holders must continue to reside in the United States and avoid any actions that could jeopardize their status, such as extended periods of absence or criminal activities.

Path to Citizenship

After maintaining permanent residency for a specified period, usually five years (or three years if married to a U.S. citizen), green card holders may be eligible to apply for U.S. citizenship through naturalization.

EB-3 Visa Retrogression: Dealing with Visa Backlogs

EB-3 visa retrogression occurs when the demand for visas in a particular category exceeds the annual limit set by the U.S. government, leading to visa backlogs for certain countries and visa preference categories. Here’s what you need to know about EB-3 visa retrogression and how to deal with it:

Causes of Retrogression

Retrogression can be caused by various factors, including high demand for visas from certain countries, particularly populous countries like India and China, and oversubscription of visa categories due to increased demand.

Effect on Priority Dates

When retrogression occurs, priority dates for affected visa categories and countries may regress, meaning that applicants with earlier priority dates may face delays in visa processing.

Impact on Visa Availability

Retrogression can significantly impact visa availability, causing delays for applicants waiting to receive their immigrant visas. In some cases, visa numbers may become unavailable until the start of the new fiscal year, when visa quotas are reset.

Adjusting Plans and Expectations

Applicants affected by retrogression may need to adjust their plans and expectations accordingly. This may involve preparing for longer wait times and considering alternative immigration options or strategies.

EB-3 visa retrogression can be a frustrating and challenging aspect of the immigration process. However, by staying informed, adjusting plans as needed, and seeking professional guidance, applicants can navigate retrogression-related issues and move forward with their immigration goals effectively.

EB-3 Visa Denial: Common Reasons and How to Avoid Them

EB-3 visa denials can occur for various reasons, but some common ones include incomplete or inaccurate documentation, failure to meet eligibility requirements, or concerns about the validity of the job offer. To avoid denial, it is crucial to review and submit all required documentation accurately and completely. Additionally, applicants should meet all eligibility requirements, including education, work experience, and job offer criteria. Seeking guidance from experienced immigration professionals and addressing any concerns raised by USCIS promptly can also help mitigate the risk of denial.

Contact us today to learn more and start your EB-3 visa journey with confidence.

EB-3 Visa for Nurses

Nurses applying for EB-3 visas must meet specific criteria tailored to their profession. Here are some key considerations and requirements for nurses seeking EB-3 visas:

Educational Requirements

 Nurses must have completed a nursing degree from an accredited institution. This typically includes a diploma, associate degree in nursing (ADN), or bachelor of science in nursing (BSN).

Licensing Requirements

Nurses must be licensed to practice nursing in the United States. This usually involves passing the NCLEX-RN exam and meeting additional state-specific licensing requirements.

Job Offer

Applicants must have a job offer from a U.S. employer for a full-time, permanent nursing position. The job offer must meet the U.S. Department of Labor requirements and offer wages that meet or exceed the prevailing wage for similar nursing positions in the same geographic area.

Labor Certification (PERM)

In most cases, the employer must obtain a labor certification from the U.S. Department of Labor to demonstrate that there are no qualified U.S. nurses available to fill the position and that hiring the foreign nurse won’t have a negative impact on American nurses’ pay or working conditions who have comparable jobs.

Professional Experience

While not always required, relevant work experience as a nurse can enhance an applicant’s eligibility for the EB-3 visa. Experience may be considered in addition to, or lieu of, formal education requirements.

Language Proficiency

English language proficiency is required for nurses to interact with patients, coworkers, and healthcare professionals in the United States. Evidence of English language proficiency may be required for the visa application process.

Credential Evaluation

If the nurse received their education outside of the United States, they may need to undergo a credential evaluation to ensure their education is equivalent to that of a U.S.-educated nurse.

Documentation and Evidence

Applicants must provide documentation and evidence to support their eligibility for the EB-3 visa, including educational credentials, nursing licenses, employment records, and any other relevant documents demonstrating their qualifications and experience as a nurse.

Frequently Asked Questions

What is the EB-3 visa, and how does Mohaajer Holding assist applicants with this visa category?

The EB-2 visa is an employment-based immigrant visa designed for individuals with advanced degrees or exceptional abilities in their field. Eligible applicants include professionals, researchers, and individuals with extraordinary skills who wish to permanently live and work in the United States. Unlike other employment-based visas, the EB-2 visa does not require a specific job offer from a U.S. employer, making it an attractive option for those seeking greater flexibility in their career pursuits.

How does Mohaajer Holding help employers obtain labor certification for EB-3 visa applicants?

Labor certification, often referred to as PERM, is a crucial step in the EB-3 visa process. Mohaajer Holding assists employers by navigating the complex labor certification process, including job advertising, recruitment efforts, and documentation preparation to demonstrate the unavailability of qualified U.S. workers for the position.

Can Mohaajer Holding assist with determining the appropriate EB-3 visa category for applicants?

Yes, Mohaajer Holding’s immigration experts can assess applicants’ qualifications and job offers to determine the most suitable EB-3 visa category: skilled worker, professional, or other worker. This evaluation ensures that applicants pursue the most appropriate pathway to permanent residency based on their unique circumstances.

How does Mohaajer Holding address EB-3 visa retrogression and potential delays in visa processing?

EB-3 visa retrogression and processing delays can be challenging for applicants. Mohaajer Holding stays informed about visa bulletin updates and advises clients on managing expectations and adjusting plans accordingly. Additionally, our team provides ongoing support and guidance to navigate any hurdles that may arise during the application process.

What steps does Mohaajer Holding take to mitigate the risk of EB-3 visa denial for applicants?

EB-3 visa denials can occur due to various reasons, such as incomplete documentation or failure to meet eligibility requirements. Mohaajer Holding ensures that all required documentation is accurate, complete, and submitted on time. Our team also offers expert guidance to address any concerns raised by immigration authorities, increasing the likelihood of a successful EB-3 visa application.

ما از کوکی ها برای ایجاد بهترین تجربه کاربری استفاده می کنیم.
×

ارتباط با پشتیبانی USPVS

×